Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 51 22 888 55 55
Zaznacz stronę

Logopeda

Monika Fila Logopeda

Mgr Monika Fila

Logopeda Dyplomowany, Terapeuta Ręki

Poznaj Lekarza
„…w kręgu moich zainteresowań znalazła się logopedia, w której się zakochałam i która dała mi zupełnie nowe narzędzia wpływania na jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowo rozwijająca się mowa sprzyja bowiem łatwemu nawiązywaniu kontaktów, wpływa na samoocenę dziecka – pozytywnie, służy rozwojowi osobowości i psychiki oraz wpływa na wybór drogi życiowej w przyszłości.”

Zakres Usług

 • Konsultacja (60 minut) 120 zł
 • Diagnoza 100 zł
  (3-4 spotkania po 45-60 minut)
 • Terapia Ręki 40 zł
  (30 minut) Grupy po 3-4 dzieci.
 • Diagnoza mioterapeutyczna  800 zł
  (2 x 120 minut – koszt całościowy)
 • Wydanie pisemnej opinii lub diagnozy 45 zł

Leczenie

 • Wady Wymowy
 • Opóźniony Rozwój Mowy
 • Dysleksja
 • Dysgrafia
 • Dyskalkulia
 • Autyzm
 • Dziecięce Porażenie Mózgowe
 • Rozszczep Wargi I Podniebienia
 • Jąkanie
 • Niedosłuch
 • Niepełnosprawność Złożona
Godziny przyjęć:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 17:15 od 12:00
Informacje

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.
Terapia poprzedzona jest wywiadem biologiczno- środowiskowym, obserwacją oraz badaniem.
Wskazania

 • Wady wymowy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Autyzm
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Rozszczep wargi i podniebienia
 • Jąkanie
 • Niedosłuch
 • Niepełnosprawność złożona

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM
Terapia skierowana do dzieci, które w wyniku opóźnionego rozwoju mowy, nawet samoistnie wyrównanego, mają trudności z nauką czytania i pisania w szkole.

 • Nauka i doskonalenie techniki czytania
 • Nowatorska diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu,
 • Badania ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu
 • Autorski program dla dzieci ze skrzyżowaną lateralizacją
 • I zaburzeniem widzenia obuocznego,
 • Nowe spojrzenie na dysleksję

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM
Terapia ma na celu pomoc w nabyciu niezbędnych umiejętności w komunikacji i poprawienie sposobu funkcjonowania dziecka. Zaburzenia mowy dzieci z autyzmem nie są jednorodne, ale stanowią jeden z podstawowych objawów tego zaburzenia. Dobrze dopasowany do indywidualnych potrzeb program terapeutyczny zdecydowanie wspiera rozwój i poprawia jakość codziennego funkcjonowania.
Plan terapii obejmuje: język recepcyjny, mowę i język ekspresyjny.
Ponieważ nauka komunikacji nie wiąże się z nauką mowy – terapia przebiega dwutorowo. Podczas pracy nad komunikacją koncentrujemy działania na podniesieniu kompetencji komunikacyjnych. Natomiast w pracy nad mową podnosimy kompetencje językowe.
TERAPIA RĘKI
Zajęcia skierowane do dzieci, które we wczesnym stadium rozwoju nie lubią rysować, malować, lepić z plasteliny, mają kłopoty z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików. Na etapie wczesnej nauki szkolnej trudności mają często charakter dysgraficzny.
Terapia ręki to program usprawniający małą motorykę, praksję i koordynacje pracy ręka-oko.
Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub w 3,4 osobowych grupach
Cele Terapii Ręki

 • Usprawnianie małej motoryki
 • Usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • Kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego
 • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Przekraczanie linii środka ciała

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Podniesienie poziomu kinestezji artykulacyjnej
 • Stymulowanie słuchu fonemowego, fonematycznego, uwagi słuchowej, pamięci werbalnej,
 • Usprawnienie motoryki narządów mowy
 • Korygowanie wad wymowy
 • Poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • Kształcenie kompetencji językowych
 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • Wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
 • Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie zaburzeń/opóźnień tego rozwoju.
 • Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi, rozumieniem, nadawaniem mowy, adekwatnym zachowaniem.
 • Usprawnianie podstawowych funkcji aparatów mowy: oddechowej, fonacyjnej, artykulacyjnej
 • Podniesienie sprawności funkcji słuchowych tj. wrażliwości słuchowej, pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej.
 • Korygowanie wady wymowy, które uwidaczniają się także w wypowiedziach słownych poprzez trudności w budowaniu prawidłowych zdań, myleniu wyrazów brzmiących podobnie, popełnianiu błędów gramatycznych mogą się objawiać problemami w rozumieniu odbioru mowy oraz w nadawaniu mowy.
 • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji,
 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 • usprawnianie orientacji przestrzennej i czasowej
 • usprawnianie zdolności koncentracji uwagi

MGR MONIKA FILA – DYPLOMOWANY LOGOPEDA
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego: logopedą, filologiem języka polskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym.
Od 2001 roku prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, z zakresu korekty dysgrafii, dysortografii, a od 2008 roku zajmuję się również zaburzeniami mowy, nauką czytania dzieci ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami natury ortoptycznej oraz terapią ręki. Prowadzę terapię w integracyjnych placówkach, między innymi dla dzieci z autyzmem i afazją. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i wychowawczej, jako nauczyciel języka polskiego, logopeda i terapeuta pedagogiczny. Jestem członkiem zespołu: Dar dysleksji.
Prowadzę zajęcia profilaktyczne zaburzeń mowy, polegające na zapobieganiu powstawaniu wad wymowy, stymulowaniu rozwoju mowy i usprawnianiu narządów artykulacyjnych. Wykonuję diagnozę logopedyczną, w której oceniam rozwój mowy i wymowy. Prowadzę terapię zaburzeń mowy. Współpracuję z poradniami prowadzącymi terapię dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami, afazją i opóźnieniem rozwoju mowy.
Moje ścieżki życiowe, prywatna i zawodowa związane są z miłością do dzieci. Z pasją podejmuję wyzwanie, jakim jest praca nad rozwojem małego człowieka. Z tego powodu w kręgu moich zainteresowań znalazła się logopedia, w której się zakochałam i która dała mi zupełnie nowe narzędzia wpływania na jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowo rozwijająca się mowa sprzyja bowiem łatwemu nawiązywaniu kontaktów, wpływa na samoocenę dziecka – pozytywnie, służy rozwojowi osobowości i psychiki oraz wpływa na wybór drogi życiowej w przyszłości.

Nowoczesna logopedia patrzy na dziecko w sposób holistyczny, co zbliża ją do montessoriańskich podstaw pedagogicznych, uwzględnia bowiem wszystkie aspekty rozwoju: poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny. Powtarzając za Zenonem Klemensiewiczem „możliwie doskonałe owładnięcie językiem ułatwia człowiekowi życie i działanie na każdym polu, a na wyższych poziomach kulturalnych jest nieodzownym warunkiem skutecznej działalności.”

zwiń
Mgr Paulina Janiszewska logopeda

Mgr Paulina Janiszewska

Logopeda, Oligofrenopedagog

zwiń

Logopeda – Grodzisk Mazowiecki

Logopeda to specjalista nie tylko od wady wymowy. Z jego pomocą możliwe jest namierzenie oraz usunięcie bariery komunikacji językowej, na którą wpływ mógł mieć rozwój intelektualny, emocjonalny czy społeczny dziecka. Nasi logopedzi mają wiedzę i doświadczenie z zakresu różnych dziedzin, dzięki czemu świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie.

Jak pracuje logopeda?

Logopeda dokonuje diagnozy, a następnie zajmuje się leczeniem zwady wymowy. Zaburzenia w mowie mogą mieć różne tło. Właśnie dlatego nasi terapeuci mają rzetelną wiedzę z zakresu medycyny, psychologii oraz pedagogiki, co pozwala na ustalenie diagnozy. Warto zauważyć, że poza leczeniem wady wymowy, logopeda pracuje również z dziećmi i dorosłymi z zespołem Aspergera czy autyzmem. Pomocy u logopedów szukają również rodzice dzieci mających problem z jąkaniem oraz niedosłyszeniem. Do logopedy zgłaszają się także osoby, u których zdiagnozowano dysleksję.

Kiedy potrzebna jest konsultacja u logopedy?

Jeżeli rodzice zaobserwują u dziecka problemy w wymowie, nie należy czekać, aż wyrośnie z zaobserwowanego problemu. Na konsultację należy zgłosić się, jeżeli zaobserwowano:

 • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (wada zgryzu, nieprawidłowa budowa języka itp.),
 • wolniejszy rozwój psychomotoryczny i emocjonalny u dziecka w porównaniu do jego rówieśników.

Nasza placówka mieście się w miejscowości Grodzisk Mazowiecki. Serdecznie zachęcamy do rejestracji i wizyt mieszkańców miasta Warszawa i miejscowości Milanówek, Pruszków. Zapraszamy także na wizytę do pozostałych specjalistów. Progress Clinic to między innymi lekarze: psycholog, psychiatra czy internista.